privacy statement

Door SterrenChef worden persoonsgegevens verwerkt om onze diensten en producten aan u te leveren, om u te informeren over onze dienstverlening en om uw account te beheren. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en in deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

1. Wie zijn wij

Wij zijn SterrenChef, een boekingsbureau tussen *Chefs en zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Dit betekent dat wij bemiddelen tussen de *Chefs en opdrachtgevers voor evenementen in de ruimste zin des woord. 

2. Doel en verwerking persoonsgegevens

SterrenChef verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij onderscheiden twee soorten van verwerking van persoonsgegevens namelijk enerzijds de verwerking van gegevens van relaties (opdrachtgevers, mogelijke opdrachtgevers, leveranciers en personen in ons netwerk) en anderzijds persoonsgegevens van (mogelijke) *Chefs voor het verzorgen van diners, borrels, workshops, catering etc. en andere dienstverlening voor relaties.

Relaties

Wij verwerken van onze relaties uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via een formulier op onze website, email of telefonisch contact) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken (gegevens die wij van onze *Chefs ontvangen voor mogelijke dienstverlening met u). Wij bewaren van relaties in principe geen bijzondere persoonsgegevens, maar uitsluitend NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van de organisatie en de contactpersonen. Wij verrijken deze informatie met onze gegevens over u die we opdoen bij gesprekken en elektronisch contact, of door het bemiddelen van *Chefs.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële gegevens.

• Marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren en op de hoogte te houden over onze dienstverlening en *Chefs, onze partners, aanbiedingen, uit te nodigen voor activiteiten, het versturen van relevante informatie en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.

U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich afmelden via email: info@SterrenChef.com.

• Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

• Dienstverlening

Wij gebruiken uw gegevens om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten, het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het onderhouden van het contact met u en onze *Chefs.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en rapportages.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

*Chefs

Bij inschrijving als *Chef vragen wij uw naam (zoals voornaam, achternaam, geslacht), contactgegevens (zoals telefoon en email) en uw CV of een online profiel. 

Bij een samenwerking met de *Chef verwerken wij persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Uitvoering van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële gegevens.

• Marketing

Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en welke wij van u mogen gebruiken om u onder de aandacht te brengen bij onze relaties en derden, bijvoorbeeld via een online profiel op onze websites, social media en video kanalen, print media en direct marketing. 

• Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

• SterrenChef service en communicatie

We gebruiken uw gegevens om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten en het verbeteren van onze dienstverlening.  Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het onderhouden van het contact met u en onze relaties.

• Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en rapportages.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of wettelijk geregeld is.

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan, neemt SterrenChef passende technische en organisatorische maatregelen. Personen die namens SterrenChef toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding. SterrenChef hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact op met SterrenChef.

5. Delen met derden

SterrenChef verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken ter uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst.

Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Sterre Chef uit te voeren. Met deze externen zijn overeenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Op onze website, social media en overige kanalen kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over u worden opgeslagen, zoals de websites die u bezoekt en ander surfgedrag. 

7. Grondslagen voor verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door SterrenChef baseren wij ons op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen relatie of *Chef bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van SterrenChef, zoals het uitvoeren van onze doelstelling en missie, verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor relaties en sprekers en actieve contacten van SterrenChef. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten, stuurt u dan een email naar info@SterrenChef.com.

9. Wijzigingen Privacy Statement

SterrenChef behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal SterrenChef dit onder uw aandacht brengen.

10. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op via info@SterrenChef.com.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.