algemene voorwaarden

 
Algemeen

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SterrenChef voor het inhuren van één of meer *Chefs voor een evenement in de breedste zin des woords. Onder SterrenChef moet worden verstaan: degene die de opdrachtgever inhuurt.

2. SterrenChef bemiddelt tussen opdrachtgever en *Chef ter zake één of meer boekingen en werkzaamheden door de SterrenChef, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) de bijdrage van de *Chef zelf.

3. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen

4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een schriftelijke offerte van SterrenChef heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt SterrenChef aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.

5. Meer werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door SterrenChef afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meer werkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die SterrenChef verricht voor de opdrachtgever.

Prijzen en betaling

6. Alle prijzen zijn exclusief btw, reiskosten en reistijd, tenzij anders is vermeld.

7. De opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen. Betaling geschiedt uitsluitend aan SterrenChef. De *Chef is niet bevoegd betaling namens SterrenChef te ontvangen.

8. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is SterrenChef bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SterrenChef tot vergoeding van de schade.

Bepalingen met betrekking tot het optreden van de *Chef

9. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van de *Chef worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de *Chef ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.

10. Het in de overeenkomst vermelde aantal gasten dat bij het evenement van de *Chef aanwezig is, is bindend en mag met maximaal 5% worden overschreden. De *Chef heeft zijn inkopen namelijk gebaseerd op het aantal gasten.

Verhindering van de *Chef

11. Indien de *Chef is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal SterrenChef in overleg met de opdrachtgever voor vervanging zorg dragen. waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
-indien SterrenChef en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

12. Als de *Chef te laat op het evenement arriveert en alsnog zijn werkzaamheden voltooit, is volledige betaling van het tarief van kracht.

13. SterrenChef is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de *Chef.

14. De opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
– Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
– 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
– 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

15. SterrenChef is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever:
– tekortschiet in zijn verplichtingen.
– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard
– surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend
– zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

16. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Overige bepalingen

17. Alle opdrachten kunnen met naam van de opdrachtgever en naam van de *Chef vermeld worden op de website en gebruikt worden voor diverse marketing doeleinden, tenzij de opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.

18. Informatie op de site van SterrenChef, inclusief foto materiaal mag gebruikt worden door de opdrachtgever voor de promotie van het evenement. SterrenChef kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar). De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.

19. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de *Chef mogen alleen worden gemaakt in overleg met *Chef.

20. De naam en foto’s van de *Chefs mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service).

Verbod tot zaken doen met de *Chef(s)

21. Het is de opdrachtgever gedurende een periode van 18 maanden na de datum van de overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtstreeks zaken te doen met de *Chef, dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomst van SterrenChef.

Aansprakelijkheid

22. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan SterrenChef kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.

23. SterrenChef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van SterrenChef. De opdrachtgever vrijwaart SterrenChef tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

24. Iedere aansprakelijkheid van SterrenChef is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Geschillen

25. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

26. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Den Haag worden voorgelegd.

* Sterren Chef is een activiteit van ECE bv, 2518 KG 455 te Den Haag